Kości (ossa) – kręgosłup

kregoslupKręg zbudowany jest z trzonu (corpus) . Trzon wraz z lukiem ogranicza otwór kręgowy, W odcinku przy nasadowym kręgu występują wcięcia kręgowe górne i dolne. Wcięcia te ograniczają otwory międzykręgowe, przez które przechodzą nerwy rdzeniowe. Na luku kręgu znajdują się: nieparzysty wyrostek kolczysty skierowany ku tyłowi, jedna para wyrostków poprzecznych oraz dwie pary wyrostków stawowych: górnych i dolnych. Wyrostki stawowe górne i dolne zaopatrzone są w powierzchnie stawowe,służące im do połączenia się z odpowiednimi powierzch­niami stawowymi sąsiadujących kręgów. Trzony kręgów łączą się za pośrednictwem krążków międzykręgowych, we wnętrzu których znajduje się jądro miażdżyste, Wypadnięcie jądra miażdżystego w następstwie uszkodzenia (pęknięcia) otaczającego je pierścienia włóknistego powoduje jego ucisk na korzeń nerwu rdzeniowego, stając się przyczyną bolesnych dolegliwości.

Kręgosłup jako całość zbudowany jest z 34 do 35 kręgów, z których: stanowią kręgi szyjne, 12 — kręgi piersiowe, 5 — kręgi lędźwiowe, 5 kręgów zrosło się i utworzyło kość krzyżową i 4—5 szcząt­kowych kręgów guzicznych, które zrastając się utworzyły kość guziczną, zwaną też kością ogonową.

Kręgosłup w odcinku szyjnym posiada fizjologiczne wygięcie ku przodowi, w odcinku piersiowym — ku tyłowi, w odcinku lędźwiowym — ponownie ku przodowi, w odcinku krzyżowym znów ku tyłowi. Niekiedy występujące patologiczne skrzywie­nia boczne kręgosłupa mogą prowadzić do dużych zniekształceń kręgo­słupa i żeber.                                               .

Kręgosłup ku górze łączy się stawowo z podstawą czaszki stawem szczytowo-potylicznym. W stawie tym za­chodzą ruchy zginania ku przodowi i ku tyłowi, a także niewielkie ruchy boczne. Między kręgiem pierwszym — szczytowym, a drugim — obrotowym jest staw pozwalający na ruchy głowy w prawo i w lewo. Kość krzyżowa łączy się z kośćmi miedniczymi, stawami płaskimi i jest wbudowana w miednicę. Ruchy w stawie krzyżowo-biodrowym są minimalne i praktycz­nie nie mają znaczenia. Odcinek piersiowy kręgosłupa łączy się stawowo z 12 parami żeber, ograniczając wspólnie z mostkiem  klatkę piersiową.

Każde żebro posiada część kostną, łączącą się stawowo z kręgami piersiowymi, i część chrzęstną, która połączona jest z mostkiem. Tu należy zaznaczyć, że tylko 7 par żeber łączy się bezpośrednio z mostkiem, następne 3 pary łączą się z nim za pomocą łuku żebrowego, ostatnie 2 pary żeber kończą się w ścianie mięśniowej jamy brzusznej. Wspomniany wyżej mostek jest kością płaską, powstałą ze zrośnięcia się trzech elementów kostnych: rękojeści, trzonu  i wyrostka mieczykowatego. Pierwszy kręg piersiowy wraz z pierwszym żebrem i wcięciem szyjnym rękojeści mostka oraz obojczykiem ograniczają górny otwór klatki piersiowej. Otwór dolny klatki piersiowej ogranicza 12 kręg piersiowy, ostatnie dwie pary żeber, łuk żebrowy i wyrostek mieczykowaty. Przez otwór górny klatki piersiowej łączą się struktury anatomiczne szyi i klatki piersiowej, a przez otwór dolny przechodzą naczynia, nerwy i przełyk z klatki piersiowej do jamy brzusznej lub odwrotnie.

 

Related Posts

About The Author

Add Comment